3.1 Bestuur
Democratische Partij Alkmaar stelt voorop dat het gemeentebestuur ten dienste van de inwoners behoort te staan en niet andersom. Het gemeentelijk bestuur bestaat uit enerzijds het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad anderzijds waarbij het eerste orgaan het dagelijks bestuur vormt en uitvoering geeft aan het uitgestippelde beleid en de besluiten van de gemeenteraad. Het sinds 2002 ingevoerde dualisme zal daarbij serieus worden genomen.
Het College behoort volgens Democratische Partij Alkmaar door de gemeenteraad dan ook breed te worden gedragen. Wethouders die fouten begaan, zullen daarvoor ter verantwoording worden geroepen en, indien er sprake is van een vertrouwensbreuk, zo nodig aftreden. Iedere politieke partij, ook partijen die in de coalitie zitten, horen een objectieve mening over het functioneren van wethouders te kunnen vormen zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de samenstelling van de coalitie.
Gemeentelijk publiekbelang behoort daarbij boven partijbelang gaan.

3.1.1 Heldere en transparante besluitvorming
Rondom de besluitvorming van het totale gemeentebestuur zal naar de inwoners toe helder verantwoording afgelegd worden en niet alleen in tijden van verkiezingen! Bovendien hoort de besluitvorming controleerbaar gemaakt te worden. Democratische Partij Alkmaar zal dit in de komende raadsperiode proberen te bewerkstelligen door een raadsinitiatief in te dienen dat het College zal dwingen om het aantal geheime documenten terug te dringen.
Besloten gemeenteraadsvergaderingen dienen tot een minimum te worden beperkt. Daarnaast dringt Democratische Partij Alkmaar rondom de besluitvorming aan op een objectieve verslaglegging.

3.1.2 Burgerparticipatie
Wij stellen voor dat inwoners bij het besluitvormingsproces van het gemeentelijk bestuur meer worden betrokken. Weliswaar bestaat momenteel het inspreekrecht voor inwoners tijdens vergaderingen van de gemeenteraad, maar in de ogen van Democratische Partij Alkmaar is deze vorm van burgerparticipatie nog niet voldoende. Het dient voor inwoners makkelijker te worden gemaakt om een bepaald onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Bovendien denken wij dat inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij (her)inrichting van gebieden binnen de gemeente betrokken kunnen worden. Dit speelt mede bij inbreilocaties. De inwoners kennen hun eigen leefomgeving immers het best. Daarnaast stelt Democratische Partij Alkmaar dat het wellicht goed is om inwoners te raadplegen wanneer belangrijke beslissingen genomen zullen worden met verstrekkende gevolgen voor de gemeente of haar beleid.

3.1.3 Mobiel servicepunt
Om de afstand tussen de gemeentelijke organisatie en de inwoners te verkleinen en de serviceverlening richting de inwoners te verbeteren, is een mobiel servicepunt een vereiste.
Dit servicepunt richt zich primair op de dorpskernen, maar geldt ook voor wijken binnen Alkmaar. Tevens kunnen daardoor seniorencomplexen worden bezocht. Bij het mobiele servicepunt kunnen inwoners producten ophalen en aanvragen als ook informatie opvragen over wegwerkzaamheden, bezwaarprocedures en voorlichtingsavonden. Bestaande servicepunten zouden hierdoor opgeheven kunnen worden hetgeen kostenbesparend kan zijn.

3.1.4 Subsidiebeleid
Alle subsidies, die op dit moment door de gemeente worden verstrekt, dienen her gewaardeerd te worden. Daarnaast pleit Democratische Partij Alkmaar voor de komst van een subsidieambtenaar.
Een medewerker die het binnenhalen van subsidies voor de gemeentelijke organisatie en de organisaties binnen onze gemeente als hoofdtaak heeft. Daarnaast zou deze subsidieambtenaar de hoogte van de subsidies kunnen aanpassen indien een organisatie reeds andere subsidies vanuit de hogere overheden ontvangt. Dit kan door middel van een subsidiemonitor. Uiteraard kan er dan ook op worden toegezien dat de bestedingen met de subsidievoorwaarden in één lijn zijn.
3.1.5 Informatievoorziening
Democratische Partij Alkmaar wil de politiek dichter bij de inwoners brengen. Hierbij denken wij aan zendtijd voor politieke partijen bij de lokale media, waarin elke fractie periodiek haar standpunten aan de inwoners kan toelichten.

3.1.6 Door inwoners gekozen burgemeester
Met enige regelmaat staat de benoeming van een burgemeester ter discussie. Democratische Partij Alkmaar is er dan ook voorstander van om de burgemeester door de inwoners te laten kiezen.
De meest belangrijke argumenten hiervoor zijn de democratische grondslag en een beoogde sterkere positie van de burgemeester.