3.3.1 Ondernemingsklimaat
Het ondernemingsklimaat binnen onze gemeente zou verder verbeterd kunnen worden. Het bedrijfsleven kan ondersteund en gefaciliteerd worden door onder meer het scheppen van gunstige voorwaarden om zich hier te vestigen. Momenteel zijn er voldoende bedrijventerreinen en zou er meer geïnvesteerd kunnen worden in de bestaande terreinen en even een pas op de plaats gemaakt kunnen worden in de ontwikkeling van nieuwe terreinen om leegstand te beperken en verloedering te voorkomen. Het zou verstandig zijn als er nu geen terreinen worden ontwikkeld zolang de economie dit niet rechtvaardigt. Een adequaat beleid zal de werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen ten goede komen. Ondernemersverenigingen en de verschillende winkeliersverenigingen zijn daarbij belangrijke gesprekspartners. Met hen zou dan ook structureel overlegd en samengewerkt kunnen worden en hun signalen zullen serieus worden genomen.
Daar waar nodig zou er door de gemeente maatwerk geleverd kunnen worden. Lokale ondernemers dienen in onze ogen verder actief bij aanbestedingen van de gemeente betrokken te worden door die eenvoudiger en toegankelijker te maken. Goede logistiek is van groot belang om ondernemers te trekken. Als de gemeente zich op termijn verder wil ontwikkelen zou er voor goede verbindingen zorg gedragen kunnen worden. Democratische Partij Alkmaar is daarom voor verbreding van de N9, om de afwikkeling van het verkeer vanaf Alkmaar naar de Noord-kop beter te laten verlopen. Democratische Partij Alkmaar stelt een evenwichtige woon-werkbalans voor die goed is voor onze inwoners én ondernemers.

3.3.2 Gemeentelijke uitgaven
Democratische Partij Alkmaar is van mening dat er zo veel mogelijk gemeentelijke uitgaven binnen onze gemeente gedaan dienen te worden. Regelgeving rond aanbestedingsbeleid kan daarom, waar mogelijk, in het voordeel van de lokale ondernemers worden uitgelegd en dezen dienen dan ook actief benaderd te worden in geval de gemeente voornemens is een aanbesteding uit te schrijven. Door decentralisatie van taken vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten zou de gemeentelijke organisatie heringericht kunnen worden voor het verrichten en uitvoeren van deze nieuwe taken.
Dit zou de komende raadsperiode geëvalueerd kunnen worden en dat kan ook leiden tot een verschuiving van formatie binnen de gemeentelijke organisatie. Het is van belang dat de juiste mensen op de juiste plaatsen zitten dan wel… daar komen.

3.3.3 Toerisme en recreatie
Democratische Partij Alkmaar is voorvechter van een actief beleid ten aanzien van het promoten van toerisme en recreatie binnen de gemeente. De huidige promotie van onze gemeente/regio kan kritisch worden geëvalueerd, aangezien dit volgens onze partij niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. De voorzieningen in de centra dienen aan de moderne eisen van de toerist te voldoen. Wanneer de omgeving heringericht en verbeterd wordt zal de gemeente ook meer recreanten van buiten de gemeente aantrekken. Dit zorgt weer voor een stimulans van de plaatselijke economie.
De gemeente Alkmaar heeft recreanten en toeristen een hoop te bieden!