3.2 Financiën
Voor Democratische Partij Alkmaar is het belangrijk dat de begrotingen sluitend blijven en dat de schulden niet verder oplopen. Als de inkomsten dalen zouden de uitgaven dientengevolge aan deze situatie worden aangepast. Er zou tijdens de coalitieonderhandelingen een kerntakendiscussie tussen de verschillende formerende partijen kunnen plaatsvinden. Een transparante en begrijpelijke begroting zou hieraan ten grondslag kunnen dienen waarin te zien is dat geoormerkte gelden zichtbaar voor beoogde doelen zijn gebruikt.

3.2.1 Efficiënte organisatie
Democratische Partij Alkmaar stelt lagere bestuurlijke kosten voor. Een efficiënte organisatie betekent in de ogen van Democratische Partij Alkmaar niet dat er adviesbureaus worden ingehuurd om werkzaamheden of onderzoeken uit te voeren.
Een efficiënte en kennisintensieve ambtelijke organisatie kan ook in samenwerking met andere gemeenten nader onderzoek verrichten. De gemeenteraad kan een bijdrage leveren aan kostenbesparing door minder vaak om een extern onderzoek of advies te vragen.
Wel is Democratische Partij Alkmaar voorstander van het creëren van nieuwe banen binnen de ambtelijke organisatie, speciaal voor mensen die richting de arbeidsmarkt een afstand hebben. Hierdoor kan het aantal uitkeringen binnen onze gemeente verlaagd worden en derhalve ook de kosten voor het extern inhuren van dezelfde diensten.

3.2.2 Lasten
Democratische Partij Alkmaar streeft er naar om de totale lasten niet te verhogen.
Door de bezuinigingen vanuit de rijksoverheid is het beloven van belastingverlagingen voor iedere politieke partij natuurlijk aantrekkelijk, maar zeker niet realistisch.
Er zou reëel begroot kunnen worden opdat reserves niet onnodig worden aangesproken. De OZB behoort binnen onze gemeente afgestemd te worden op de huidige financieel-economische situatie. Dit zal leiden tot lagere aanslagen die inwoners en ondernemers ten goede zullen komen.
Dit is geen verkiezingsbelofte maar een gevolg van de huidige financieel-economische situatie in het voordeel van inwoners en ondernemers. Dit houdt tevens in, dat wanneer de situatie op de huizenmarkt weer verbetert en het vastgoed weer meer waarde krijgt, de OZB zal gaan oplopen. Ook het gemeentelijk vastgoed zou naar de huidige financieel-economische situatie getaxeerd kunnen worden.