3.9 Natuur & Milieu
Alkmaar zou zich als een gezonde groene gemeente meer kunnen profileren. Om dit te kunnen zou de gemeente op dit gebied bij uitstek over helder beleid dienen te beschikken. Het groene karakter is het handelsmerk van onze gemeente en voor veel inwoners een belangrijke overweging om zich in onze gemeente te vestigen. Ook biedt ons buitengebied kansen voor recreatieve ondernemers. Het is dus van belang dat we dit koesteren en verdedigen zodat onze gemeente zich binnen de regio onderscheidt.

3.9.1 Duurzaamheid
Democratische Partij Alkmaar is een voorstander van duurzaamheid maar niet ten koste van alles. Zo zou Democratische Partij Alkmaar voorstander van zonne-energie en stadsverwarming willen zijn maar gezien de planologie zijn wij binnen onze gemeentegrenzen geen voorstander van windturbines. Deze kunnen vogels doden, voor de omwonenden geluids- en schaduwhinder geven, het microklimaat verstoren en het landschap ontsieren. Met de toenemende masthoogtes zijn windturbines te sterk in het landschap aanwezig. De gemeente zou als grote energieverbruiker meer gebruik kunnen gaan maken van zelf verkregen zonne-energie.
Democratische Partij Alkmaar zou voorstander zijn van zonne-weides op gronden die op dit moment geen of weinig nut hebben.

3.9.1.1 Scheiden van afval
Op het gebied van het scheiden van afval is ook nog veel te winnen. Naast de huidige methodes zou wellicht onderzocht kunnen worden of het na-scheiden van afval geïntroduceerd kan worden. Betere voorlichting rondom afvalinzameling biedt kansen.

3.9.1.2 Particulier groenonderhoud
Particulier groenonderhoud kan worden gepromoot om de kosten voor de gemeente terug te laten dringen maar is ook een goede manier om de burgerparticipatie te stimuleren. In dit kader vindt Democratische Partij Alkmaar de gedachte dat rotondes wellicht door ondernemers, verenigingen én particulieren, die zich op deze wijze kunnen profileren, geadopteerd en onderhouden kunnen worden het onderzoeken waard. Het is van belang dat de gemeente zich open stelt voor andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid en deze op hun kwaliteit, waarde en gepastheid zal beoordelen.

3.9.2 Dierenwelzijn
De gemeente is binnen haar grondgebied verantwoordelijk voor de bescherming van (zwerf)dieren. Democratische Partij Alkmaar is er dan ook voorstander van het dierenwelzijnsbeleid uit te breiden en extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor het opvangen en verzorgen van (zwerf)dieren. Dierenmishandeling zou actief door Boa’s van de gemeente opgespoord kunnen worden door meldingen serieus op te pakken en te onderzoeken. Daarnaast kunnen particuliere initiatieven op dit gebied worden aangemoedigd. Het is niet wenselijk om het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten in het voorjaar en in het broedseizoen plaats te laten vinden. Bij het beheer van het openbaar groen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de flora en fauna. Democratische Partij Alkmaar vindt het wenselijk dat er voor onze jongste inwoners op speelse wijze nadruk wordt gelegd op natuureducatie hetgeen natuurlijk en vooral ook leuk mag zijn door dieren op een natuurlijke en ongestoorde manier te verzorgen.