3.4 Ruimtelijke ordening
Democratische Partij Alkmaar staat voor behoud van de overgebleven monumentale, toonaangevende panden en beschermde dorpsgezichten in de verschillende kernen van de gemeente. Hiervoor behoren er heldere regels te zijn opdat inwoners weten wat men kan en mag verwachten wanneer zij een pand met historische waarde betrekken of een pand dat is gekwalificeerd als beschermd dorpsgezicht.

3.4.1 Bestemmingsplannen
Democratische Partij Alkmaar stelt zich voor dat inwoners, zeker bij inbreilocaties, in een zo vroeg mogelijk stadium bij ontwerpbestemmingsplannen betrokken zullen worden. Ontwerpbestemmingsplannen kunnen zorgvuldig en helder worden geformuleerd en volledig zijn.
De kwaliteit van het bestemmingsplan dient voorop te staan en de inbreng van inwoners zou, zoveel als mogelijk, gerealiseerd kunnen worden. De gemeente zou vooral kunnen kijken naar wat mogelijk is en niet bij voorbaat zaken uitsluiten. Dit voorkomt een hoop onvrede bij de inwoners en geeft duidelijkheid waardoor de kans op kostbare procedures bij de Raad van State achterwege kunnen blijven. Tevens komt dit de rechtszekerheid ten goede en de gemeente wordt een betrouwbare partner. Verder minimaliseert dit de ruimte voor ongewenste ontwikkelingen binnen een plangebied. Daarbij vindt Democratische Partij Alkmaar dat de procedure voor het verlenen van vergunningen, op basis van bestemmingsplannen in Alkmaar, eenvoudig en zo snel mogelijk gerealiseerd worden om ondernemers en inwoners niet onnodig voor de voeten te lopen.

3.4.2 Huisvesting
Democratische Partij Alkmaar ziet het belang om alle doelgroepen voldoende en kwalitatief goede huisvesting binnen de gemeente te kunnen bieden. Het kan ook voor onze eigen jongeren aantrekkelijk worden gemaakt om binnen de gemeente te blijven wonen en werken. Wij hebben de jeugd hard nodig. De gemeente zou, wanneer bijvoorbeeld kantoorpanden leeg staan, in contact kunnen treden met de eigenaren en zou bouw- en aannemingsbedrijven kunnen stimuleren om deze panden aan te passen en te verhuren aan starters/studenten. Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten kan er extra aandacht zijn voor de woningbehoefte op dat moment. Vanwege de toenemende vergrijzing van maatschappij zouden er ook meer seniorenwoningen kunnen komen, waaraan weer andere eisen worden gesteld. Eén van deze eisen is, dat de seniorenwoningen rolstoel- en rollator-proof zijn en strategisch liggen ten opzichte van de noodzakelijke voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentra en het openbaar vervoer. Voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, zou het goed zijn dat er appartementen met noodzakelijke centrale voorzieningen in alle kernen beschikbaar zijn.

3.4.3 Ontwikkelingen
Democratische Partij Alkmaar denkt dat de woningmarkt het in Alkmaar moeilijk heeft. Wij staan dan ook niet negatief tegenover kleinere ontwikkelingen, zoals inbreidingsplannen, mits deze plannen gerealiseerd kunnen worden in overeenstemming met de bestaande bebouwing en in goed overleg met de omwonenden.
De inbreiding mag echter niet ten koste gaan van de aanwezige groenvoorzieningen.
Leegstaande (monumentale) panden en kantoorgebouwen kunnen worden gerenoveerd en verbouwd worden tot woningen voor jongeren. In dit verband zou de starterslening een mooie regeling zijn waar jongeren gebruik van kunnen maken.
Ook de realisatie van extra zogenaamde kangoeroewoningen verdient de aandacht, omdat het families van hulpbehoevende ouderen de mogelijkheid biedt hun zorgtaken zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Overleg met projectontwikkelaars, bouw- en aannemingsbedrijven is noodzakelijk.
In de directe nabijheid van de winkelcentra zou de komst van (meer) openbare dames- en heren toiletten een pluspunt zijn. Straatmuzikanten kunnen de sfeer in een winkelcentrum verhogen maar dienen wel in het bezit van een vergunning te zijn.
De gemeente zou hier op toe kunnen zien om uitwassen te voorkomen.