3.6.1 Integratie
Democratische Partij Alkmaar is er zich van bewust dat wij in Alkmaar volop bezig zijn met integratie. Alkmaar is een vrije stad met inwoners die een vrije mentaliteit delen. Ook als je uit een andere cultuur komt.
Ondanks de wens op een multiculturele samenleving blijkt dat verschillende culturen zich aan hun eigen cultuur en tradities blijven vastklampen, ook als deze strijdig zijn met onze democratische normen en waarden, dan is integratie helaas ver te zoeken.
Wij zijn gewoon om in een vrij land te leven. Het bewaren van de eigen culturele erfenis, gebruiken of religie, kan voor migranten alleen als het gepaard gaat met het aanpassen van hun tradities die in onze rechtsstaat passen. Er is dan geen plaats voor rassenwaan, vrouwenonderdrukking, religieus fanatisme, eerwraak en homohaat.
Deze denkbeelden zijn in een vrij land principieel ontoelaatbaar. Alleen op basis van gedeelde beginselen en maatschappelijke normen en waarden en een gedeeld stadsgevoel is diversiteit een goede zaak.

3.6.2 Leefbaarheid
Veiligheid en Leefbaarheid worden terecht in één adem genoemd. De leefbaarheid binnen onze gemeente zou naar ons idee verder vergroot kunnen worden door het aanstellen van meer toezichthouders. Zij kunnen vooral de kleine overtredingen, die vaak de nodige overlast en ergernis geven, terugdringen. Denk hierbij vooral aan het terugdringen van parkeeroverlast in woongebieden en rond basisscholen, overlast door hondenpoep en zwerfafval. Voor Democratische Partij Alkmaar zou het advies zijn om de boetes voor dit soort overtredingen te verhogen, om zodoende de kosten van deze extra inzet te kunnen bekostigen.
Er zou voorkomen kunnen worden dat hangjongeren de schoolpleinen vervuilen opdat leerlingen veilig op hun eigen schoolplein kunnen spelen. Wijkgericht werken, dus samen met alerte en betrokken buurtbewoners, kan hier al het verschil maken. Tevens zouden leefbaarheid en verkeersveiligheid verder vergroot kunnen worden door vrachtverkeer, zoveel als mogelijk, te weren uit woongebieden.

3.6.3 Evenementenbeleid
Organisatoren van grote evenementen adviseren wij zelf voor de beveiliging te zorgen. Hierdoor behoeft er geen beroep te worden gedaan op de politie zodat de politie de handen voor haar beoogde taken vrij kan houden. Wel zouden de organisatoren hun veiligheidsmaatregelen met politie en brandweer kunnen afstemmen. Pas als deze partijen de plannen goedkeuren kan de gemeente de nodige vergunningen afgegeven. Mocht het zijn dat politie-inzet tijdens een evenement toch nodig blijkt te zijn dan lijkt het Democratische Partij Alkmaar dat de organisator de kosten van de gevraagde inzet zal vergoeden.

3.6.4 Crisisbeheersing
De gemeente heeft tot taak crisissen te voorkomen. Een adequate uitvoering en handhaving van de bestaande regelgeving zou voor Democratische Partij Alkmaar een voorwaarde kunnen zijn. Handhaving van bestaande regels, een goed crisisplan en een preventief beleid ten aanzien van mogelijke gevaren, behoren prioriteit te hebben.
In het kader van rampenbestrijding kan de gemeente voor actuele rampenplannen zorgdragen en zouden er ook geregeld rampenoefeningen georganiseerd kunnen worden. Samenwerking met verschillende organisaties zal hier zeker meerwaarde hebben.
De mogelijkheden om voor grootschalige calamiteiten, zoals aanslagen, terreurdreiging of andere buitengewone omstandigheden, reservepolitie in te zetten zou onderzocht kunnen worden.

3.6.5 Preventie
Voorkomen van criminaliteit en het bevorderen van de veiligheidsgevoelens is een belangrijk onderwerp voor Democratische Partij Alkmaar. Omdat de aanwezigheid van “blauw” op straat door de bezuinigingen steeds meer onder druk komt te staan zou er daadwerkelijk over alternatieve maatregelen nagedacht kunnen worden zoals extra inzet van Boa’s/toezichthouders, buurtwachten en cameratoezicht. Ook bij het ontwerpen van civiele bouwwerken zou met de veiligheid al rekening gehouden kunnen worden.
Soms kan het veiligheidsgevoel echter ook met kleine aanpassingen al worden vergroot. Goed geplaatste openbare verlichting is hiervan een mooi voorbeeld. Ook het snoeien van overtollig groen kan op strategische plekken bijdragen aan een veilige gemeente. Het zou niet verstandig zijn bij voorbaat op deze posten te bezuinigen, want dan is goedkoop uiteindelijk duurkoop.

3.6.6 Cameratoezicht
Cameratoezicht is ondersteunend en effectief om de veiligheid te vergroten. Democratische Partij Alkmaar vindt het belangrijk dat er een leidraad komt opdat er, als de veiligheid dat gebiedt, direct en adequaat actie kan worden ondernomen.
Inmiddels wordt in bijna 25% van de Nederlandse gemeenten cameratoezicht gebruikt bij het handhaven van de openbare orde, waarbij de camera’s vooral worden geplaatst daar waar de situatie dat vereist. De kosten van geweldsmisdrijven zijn, nog los gezien van de emotionele gevolgen voor de betrokkenen, veel hoger dan de preventieve investeringen die recht doen aan de roep om veiligheid van de inwoners in onze gemeente! Cameratoezicht is een effectief middel dat niet geschuwd mag worden.