3.7 Verkeer & Vervoer
Een goede infrastructuur is van essentieel belang voor de verkeersveiligheid en de economische ontwikkeling van onze gemeente. Een goede bereikbaarheid is een zeer belangrijke factor voor bedrijven die van plan zijn zich mogelijk binnen onze gemeentegrenzen te gaan vestigen. Ook zou er continue bij Provincie en Rijk gelobbyd kunnen worden om gelden beschikbaar te krijgen voor betere bereikbaarheid van onze regio.
De infrastructuur in en rond onze gemeente zou op een aantal punten verbeterd kunnen worden. Als het gaat om de veiligheid in het verkeer, dan verdienen kwetsbare groepen bijzondere aandacht.

3.7.1 Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is binnen onze gemeente nog voor verbetering vatbaar. Samen met de aanbieders van het openbaar vervoer worden de buslijnen zo optimaal mogelijk uitgestippeld. Daarbij staat voorop dat de gemeentelijke voorzieningen beter bereikbaar worden, ook voor onze minder mobiele inwoners. Naar ons idee is het opheffen van zogenaamde niet rendabele buslijnen geen goed plan. Er zou in zo’n geval vooral naar een adequate oplossing gekeken kunnen worden.
Wanneer Alkmaar het onder meer voor haar jongeren aantrekkelijker wil maken om binnen de gemeente woonachtig te blijven, is het tevens van belang zoveel mogelijk
’s avonds en in de weekenden voor goede bus- en trein verbindingen te zorgen.

3.7.2 Parkeermogelijkheden
Binnen de woonwijken en in de centra van de verschillende kernen is het van groot belang dat er voor de inwoners voldoende parkeermogelijkheden zijn. Hier zou bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en herinrichting van bestaande wijken voldoende aandacht aan gegeven kunnen worden. Tevens is het van belang dat bij de NS-stations in onze gemeente, ter stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer, voor de fietsers en langparkeerders voldoende parkeerruimte gerealiseerd zou kunnen worden. Uiteraard is het verstandig dat (nieuw) parkeerbeleid met ondernemers en omwonenden van betreffende wijken en kernen continue geëvalueerd zal worden. In de nabijheid van openbare voorzieningen zouden tot het bevorderen van het fietsverkeer daarnaast sowieso voldoende (bewaakte) fietsenstallingen aanwezig kunnen zijn.

3.7.3 Fietsen
Teneinde het gebruik van de fiets te bevorderen is het goed als onze gemeente de fietspaden goed onderhoudt. Fietspaden behoren veilig en comfortabel te zijn. Democratische Partij Alkmaar streeft naar voldoende fietspaden in de wijken die bij voorkeur door middel van een groenstrook van de andere wegen zijn afgescheiden. Hierdoor wordt het fietsen in onze gemeente veiliger.

3.7.4 ‘30-km’ gebieden
Toegangswegen zouden zodanig ingeregeld kunnen worden dat deze ook als zodanig kunnen functioneren. Daarnaast zijn er binnen een woonkern wegen die automobilisten kunnen gebruiken om zich te verplaatsen. Op deze over het algemeen wat smallere wegen met aan weerszijden parkeerplekken is 30 km een veilige snelheid waarbij doorgaans tijdig op onverwachte situaties kan worden gereageerd. Juist op woonerven kunnen spelende kinderen hierdoor beschermd worden. Om verplaatsingen met de auto op woonerven te minimaliseren heeft het de voorkeur om direct aan de rand van woonerven parkeerplaatsen te realiseren.
Handhaving van de binnen onze gemeente vastgestelde snelheden zou, wat Democratische Partij Alkmaar betreft, prioriteit kunnen hebben.

3.7.5 Haalbaarheidsonderzoek 2-richtingsverkeer Bierkade als fietsstraat
Destijds is de uitvoering van het eenrichtingsverkeer op de Bierkade versneld uitgevoerd. Democratische Partij Alkmaar is echter niet doof voor allerlei geluiden en wensen uit de samenleving. Voorop staat dat de Bierkade voor de bewoners een veilige route is met een goede luchtkwaliteit. Wij zijn bereid om nogmaals te laten onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om weer in twee richtingen te rijden. Bij voorkeur op de manier waarop dat nu bij de Frieseweg in de vorm van een fietsstraat is geregeld.
In dat geval blijft de fiets centraal en de snelheid voor de auto 30 km maar de auto kan dan wel weer twee richtingen op. Voor vrachtverkeer zou eenrichtingsverkeer gehandhaafd kunnen blijven en daarom stellen wij het op prijs als dat met camera’s gecontroleerd kan worden.

3.7.6 Verkeersveiligheid
Veiligheid staat voorop bij een infrastructuur waarin verschillende verkeersdeelnemers elkaar ontmoeten. Verkeersmaatregelen zouden vooraf goed uitgedacht kunnen worden. Naar oplossingen om rotondes beter en voor fietsers ook veiliger te laten doorstromen kan worden gezocht. In het kader van die verkeersveiligheid is Democratische Partij Alkmaar er voorstander van om regelmatig verkeerscontroles te laten uitvoeren. Door verkeerscontroles vaker te laten uitvoeren, worden overtreders ontmoedigd. Hierbij wordt ook gedacht aan alcohol-, drugs- en snelheid controles. Het zou goed zijn om op de basisscholen voorlichting te geven over de verkeersveiligheid in onze gemeente. Ook praktijklessen in het verkeer zijn een goed middel om de kinderen bewust te maken van de risico’s. Het is belangrijk om met leerlingen veilige fietsroutes te beschrijven en te bespreken zodat zij kunnen meedenken over de meest veilige route van huis naar school en omgekeerd.

3.7.7 Minima en ‘65 plus’ goedkoper met de bus
Democratische Partij Alkmaar zou voor senioren en minima een onderzoek naar de haalbaarheid van gratis openbaar vervoer binnen Groot Alkmaar willen laten instellen. Daarnaast zou er wat Democratische Partij Alkmaar betreft soepeler omgegaan kunnen worden met regels omtrent taxivervoer voor senioren en mindervaliden.
Door bijvoorbeeld binnen de gemeente Groot Alkmaar voor openbaar vervoer een zo laag mogelijk tarief te rekenen zou voor 65 jarigen en de minima de mobiliteit vergroot kunnen worden. Ouderen en mensen met een handicap behoren te kunnen rekenen op goed vervoer. Dat vergroot hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Democratische Partij Alkmaar zou de mogelijkheid willen laten onderzoeken of de wachttijden korter en de service meer klantgericht kan zijn. Men zou normaal behoren te kunnen reizen.