3.8 Welzijn & Zorg
Wij kunnen helaas niet verantwoordelijk zijn voor persoonlijk innerlijk geluk maar wij vinden wel dat iedereen, waar welzijn zich kan manifesteren, de ruimte behoort te hebben. Ook vinden wij dat de gemeente, enigszins, verantwoordelijkheden voor de zorg zou kunnen dragen die sommigen onder ons belet te kunnen genieten van het algemeen welzijn. Wij stellen dan ook voor dat er collectieven worden gevormd om de zorgkosten voor de inwoners te reduceren. Zo staan wij samen sterk.

3.8.1 Sociale cohesie
De gemeente behoort een veilige plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen kan zijn wie hij of zij is, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, politieke- of seksuele voorkeur. De gemeente zal zich op dit gebied van haar voorbeeldfunctie bewust zijn en behoort acties op dit terrein te ondersteunen en zich als een goed bestuurder op te stellen. Binnen de gemeente wordt geen geweld of discriminatie getolereerd.
Bij ontwikkeling van beleid hieromtrent zou het goed zijn als de verschillende (lokale) belangenorganisaties hierbij betrokken worden. Democratische Partij Alkmaar vindt dat voorlichting op de scholen, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs, met betrekking tot de sociale cohesie nog kan verbeteren. Ook jongerenwerkers zouden bij voorlichting en ondersteuning van initiatieven op dit gebied (meer) betrokken kunnen worden. Voorlichting over alcohol en drugs sluit hier naadloos op aan. Daarnaast zou het goed zijn als er aan de toenemende vergrijzing en de gevolgen daarvan extra aandacht wordt besteed.

3.8.2 Onderwijs & Sport
Voor een gemeente als Alkmaar is onderwijs van groot belang. Democratische Partij Alkmaar vindt dat de gemeente met de verschillende scholen binnen de gemeentegrenzen actief en structureel in gesprek zou kunnen treden om hen waar nodig te ondersteunen.
Sport is één van de basisbehoeften om een gezond leven te kunnen leiden.
Ondanks dat de gemeente gedwongen wordt om in het subsidiebeleid te snijden is het wel een taak van de gemeente om met sportverenigingen structureel in gesprek te blijven en actief mee te denken bij het vinden van werkbare oplossingen, zoals onder meer het aantrekken van externe financiers of onderlinge samenwerking.

3.8.2.1 Onderwijs
Het betrekken van de jeugd bij de maatschappij is van een niet te onderschatten belang. Daarbij spelen zowel de lokale overheid als het bedrijfsleven een grote rol. De aansluiting tussen onderwijs en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zou door het bevorderen van onderlinge contacten verbeterd kunnen worden. Het aanbieden van stage- en leerplaatsen zal dan leiden tot een nauwere band tussen scholen en werkgevers. Democratische Partij Alkmaar ziet het belang in van meer middelbaar- en hoger onderwijs binnen onze gemeente.
Om laaggeletterdheid tegen te gaan is Democratische Partij Alkmaar voor het behoud van bibliotheken, ook in de dorpskernen van Groot Alkmaar.

3.8.2.2 Sport
Sport bevordert een gezonde leefstijl, verhoogt arbeidsproductiviteit en leerprestaties, voorkomt ziekte en draagt bovendien bij aan de sociale samenhang, integratie en een zinvolle besteding van vrije tijd. Als dit niet zou gebeuren treft dat vooral kinderen in achterstandssituaties.
Het beoefenen van sport is noodzakelijk voor geest en lichaam dus is het niet verstandig om hier een financiële drempel voor te leggen. Het zou verstandig zijn om te kijken naar mogelijkheden zoals het zo goedkoop mogelijk aanbieden van sportverenigingen.
Schoolzwemmen op de basisschool wordt zo spoedig mogelijk heringevoerd.
Wordt schoolzwemmen niet via school aangeboden hebben veel kinderen aan het eind van groep acht geen zwemdiploma. Democratische Partij Alkmaar pleit ervoor dat alle basisschoolleerlingen een zwemdiploma halen.

3.8.3 Kunst & Cultuur
De begrippen kunst en cultuur zijn erg breed want daar vallen diverse disciplines onder zoals schilderen, beeldhouwen en fotografie. Maar er zijn ook vormen van kunst en cultuur waar men niet meteen aan denkt.
Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen! Denk aan tekenen, film, interactieve media, literatuur, poëzie, theater, muziek, zang, dans, maar ook bouwkunde.
Wij als Democratische Partij Alkmaar vinden dit van een uiterst gemeentelijk belang aangezien dit het beeld bepaalt voor toerisme, onze ondernemers en ook alle andere inwoners! Er behoort voldoende te doen te zijn. Creativiteit moet gestimuleerd worden. Innovatie komt hier uit voort.
Alsmede zou de huidige cultuurgeschiedenis van zowel de binnenstad van Alkmaar als die van de dorpen en ook de boeren er omheen geëerd dienen te worden aangezien dit de gemeente Alkmaar heeft gebracht waar wij nu mogen zijn.

3.8.4 Bijstand
Hulp en bijstand voor minder weerbare inwoners zou voldoende ingezet kunnen worden. Misbruik van voorzieningen zal streng worden bestraft opdat er voldoende steun voor inwoners mogelijk blijft die het écht nodig hebben. Hulp binnen de wettelijke kaders van begeleiding of financiële steun en -mogelijkheden van de gemeente kan uit advies bestaan. Democratische Partij Alkmaar vindt dat inwoners die niet aan een reguliere baan kunnen komen zich zouden kunnen inzetten voor de lokale samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Zelfredzaamheid staat hierbij voorop. Alleen voor wie dit nodig heeft zal er een afdoende vangnet zijn.

3.8.5 Seniorenbeleid
Democratische Partij Alkmaar is van mening dat senioren zo lang mogelijk in hun eigen omgeving behoren te wonen. Dat kan alleen als daarvoor passende maatregelen worden genomen. Bestaande huurwoningen zouden levensloopbestendig gemaakt kunnen worden opdat alle nieuwe huurwoningen in ieder geval aan deze eis voldoen. Het is verstandig dat alle voorzieningen in kernen blijven en voor senioren goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Democratische Partij Alkmaar zou willen pleiten voor de komst van een wethouder Seniorenbeleid.

3.8.6 Jongerenbeleid
Het jongerenbeleid willen wij graag als volgt onderverdelen in drie categorieën te weten de jonge kinderen, de middelbare kinderen en de jongvolwassenen aangezien zij allen een andere aanpak vereisen.

3.8.6.1 Voor jonge kinderen
Democratische Partij Alkmaar vindt het van groot belang dat jongeren een goede jeugd hebben en evenwichtig opgroeien. Bij een goede (sociale) ontwikkeling, waar in de eerste plaats de ouders verantwoordelijk voor zijn, nemen sport en spel een belangrijke plaats in evenals goed onderwijs met uitzicht op een baan.

3.8.6.2 Voor de middelbare kinderen
Democratische Partij Alkmaar zou willen pleiten voor het opzetten van een Kinderraadsdag om uit eerste hand die wetenswaardigheden te kunnen vernemen waar de jeugd belang aan hecht.
Op deze wijze kan de gemeente serieus met zo veel mogelijk jonge inwoners in gesprek gaan en zo nodig actie ondernemen. Zou een kinderburgemeester ook iets voor Alkmaar zijn?

3.8.6.3 Voor jongvolwassenen
Passende huisvesting zal onze jongeren in de gelegenheid stellen om op eigen benen te kunnen gaan staan en daardoor desgewenst binnen onze gemeente kunnen blijven wonen. Dat geeft de gemeente ook de gewichtige opdracht om de juiste voorwaarden te scheppen die nodig zijn om dit, waar mogelijk, te faciliteren. Belangrijk onderdeel hiervan is het terugdringen van de stijgende jeugdwerkloosheid en hiervoor is de samenwerking met ondernemers onontbeerlijk. Democratische Partij Alkmaar ziet dit als een doorlopend dynamisch project waarin de ontwikkelingen elkaar snel zullen opvolgen. Daarnaast zou het goed zijn als de gemeente het maximale zal doen om meer lage lonenbanen te realiseren.

3.8.7 Mantelzorgurgentie
Binnen onze gemeente zouden mantelzorgers wellicht voor een urgentieverklaring in aanmerking kunnen komen. Door een terugtrekkende overheid zijn senioren en mindervaliden gedwongen een beroep te doen op mantelzorgers. Om er voor te zorgen dat reistijd niet langer een excuus is lijkt het Democratische Partij Alkmaar een goed plan dat wij mantelzorgers toestaan om met voorrang voor een (kangoeroe)woning of een woning in de buurt van de persoon die zij verzorgen in aanmerking te laten komen.